Privacy Policy

Acupunctuurpraktijk Doornenburg hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Acupunctuurpraktijk Doornenburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. Als acupuncturist ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van dit privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document of via het contactformulier op de website. Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of leveranciers worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van het behandelproces

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit is geen fysiek document, maar een mondelinge overeenkomst volstaat.

Voor de bovenstaande doelstelling kan ik de volgende persoonsgegevens van je vragen: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht , Geboortedatum, Gezondheidsgegevens , Verzekeringsgegevens, BSN , ID of paspoortnummer. Je persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van je vragen: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres. Je persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier mondeling toestemming voor geeft. Van mondelinge toestemming wordt in het dossier een gespreksnotitie gemaakt.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Ik hanteer een gebruikersnaam/wachtwoordbeleid en dubbele authenticatieprocedures op alle systemen;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik bewaar de fysieke dossiers in een afgesloten dossierkast

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouw zelf of in opdracht van jouw direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mag ik je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
www.acupunctuur-doornenburg.nl alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met je niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van deze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op via de contactgegevens of het contactformulier vermeld op de website www.acupunctuur-doornenburg.nl.